Jaarlijkse FBMC wedstrijd te Lommel - Federation of Belgian Mushers Clubs

FBMC
Title
Ga naar de inhoud
FBMC logo
FBMC v.z.w.
Stuur ons een bericht
11 - 12 MAART 2023 LOMMEL SLEDEHONDEN RENNEN FBMC
ADRES :
Eviestraat 46
3920 Lommel

Race Marshall:
Kurt Radschun

Race Judge:
Petra Radschun

Wijzigen van categorie:
 • U kan van categorie verandren zolang de inschrijvingen open zijn.
 • Tussen het afsluiten van de inschrijvingen en de start van de wedstrijd, kan er enkel nog een wijziging aangevraagd worden in een categorie met minder honden bv. van scooter 2 honden naar scooter 1 hond. Het wijzigen van categorie is in deze periode enkel toegelaten mits motivering en zal geval per geval worden beoordeeld door de organisatie. Vanaf woensdag 8 maart 2023 zullen er geen wijzigingen meer toegestaan worden.

Mushermeeting:
Op zaterdag = 1 uur voor de eerste start.
Op zondag = enkel indien nodig (tevens 1u voor de eerste start)

Karrenkeuring:
Steekproefgewijs.

Uitrusting:
-Helm en handschoenen (m.u.v. canicross)
-Mes en noodlijn (enkel voor categorieën met meer dan 1 hond)
-Driewielers zijn toegelaten tot en met 6 honden (mits de musher zijn honden onder controle heeft). De start op zondag met een driewieler kan geweigerd worden door de Race Marshall indien op zaterdag bleek dat de musher zijn honden niet onder controle had.

Wedstrijdreglement:
U kan het wedstrijd reglement vinden via volgende link = $$$
Dit is het FBMC wedstrijdreglement gebaseerd op het IFSS-wedstrijdreglement.
Inschrijven en deelnemen = aanvaarden van het FBMC-wedstrijdreglement en de FBMC-antidopingregels.

Privacyregels:
Inschrijven en deelnemen aan dit evenement = aanvaarden van de privacyregels opgesteld door FBMC en terug te vinden op onze website via volgende link = GDPR
Bij deelname aan dit evenement gaat U er tevens mee akkoord en neemt U er kennis van dat dit een locatie is waar foto’s en video’s gemaakt kunnen worden. Door deelname aan dit evenement, doet U afstand van alle claims met betrekking tot het gebruik van opgenomen media, inclusief maar niet beperkt tot elk recht op de foto of video-opnames te inspecteren of goed te keuren, eventuele claims voor inbreuk op de privacy, schenking van het recht op publiciteit, laster en inbreuk op het auteursrecht of voor enige vergoeding voor het gebruik van dergelijke media opnamen.
Door deelname aan dit evenement bent U er tevens mee akkoord dat alle foto’s en video’s worden genomen op basis van uw (deze) toestemming.
Als U hiermee niet akkoord bent, gelieve uw inschrijving te annuleren voor de afsluit datum (zijnde voor 1/3/2022).

Overig:
-Deelnemen is steeds op eigen risico.
-Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem en zijn honden aangebrachte/veroorzaakte schade.
-Iedere Belgische deelnemer moet in het bezit zijn van een licentie voor het seizoen 2022-2023 (m.u.v. de canicross).

Info:
Bijkomende info kan U bekomen via email op : fbmc.be@gmail.com
Uw vraag wordt zo snel als mogelijk beantwoord.

Inschrijving enkel mogelijk vooraf via onderstaande link (=online registratie) of ingeval U hiermee problemen ondervindt door het downloaden van het inschrijvingsformulier en het doormailen ervan naar het hierop vermelde email adres.
Inschrijven worden geopend begin februari 2023.
Inschrijven is mogelijk tot uiterlijk woensdag 1 maart 2023.
Inschrijvingsformulieren die na 01/03/2023 toekomen, zullen niet aanvaard worden.
De organisatie zal zich genoodzaakt voelen om uw inschrijving te annuleren indien op 5/3/2022 het inschrijvingsbedrag niet op de aangewezen rekening ontvangen werd.
Alle inschrijvingen moeten vooraf gebeuren (vóór 1/3/2023 !). Ter plaatse inschrijven is niet meer mogelijk.
Inschrijven = aanvaarden FBMC reglementen
Deelnemen = aanvaarden FBMC reglementen
Indien van toepassing: medicatie vermelden die genomen wordt (zowel voor de hond als voor de mens en dit inzake de mogelijke doping controle).

Inschrijven kan via volgende link ( INSCHRIJVING LOMMEL 2023 )

Chiplijst kan gedownload worden via volgende link: CHIPLIST

Betalingsgegevens:

Federation of Belgian Mushers Clubs VZW
(België)

ARGENTA SPAARBANK
IBAN: BE50 9794 2945 9118
BIC: ARSPBE22

Betalingsreferte: “Naam deelnemer + categorie + Lommel 2023”.

In de wedstrijd (+/- 5,5 km) :
-Canicross
-Scooter 1 dog
-Scooter 2 dogs
-Rig 4 dogs
-Rig 6 dogs
-Rig 8 Dogs
-Rig Unlimited

Happy Dog (+/- 3km) - Inschrijvingen in deze categorie is enkel mogelijk indien U ook deelneemt in een wedstrijd categorie !

Kidsrun (+/- 1,5 km)
Subklasses voor het onderdeel mushing (Scooter+Rig):
Elke bovenstaande wedstrijdcategorie worden uitgesplitst in 3 subklasses indien voldoende aantal deelnemers per subklasse (minstens 3 per subklasse) en wel als volgt:
Siberian Husky
Alaskan Malamute
Alaskan Husky (=alle andere rassen die fysiek in staat zijn om deze sport te beoefenen)

Ingeval van te weinig deelnemers in één of meerdere subklasses zal een uitsplitsing gebeuren zoals die bij IFSS wordt toegepast nl.
Nordic Breeds (Siberian Husky en Alaskan Malamute)
Alaskan Husky (=alle andere rassen die fysiek in staat zijn om deze sport te beoefenen)
NOTA:
 • FBMC laat alle raszuiver noordse rassen toe (alsook rastypische noordse rassen) in hun respectievelijke categorie.
Bij discussie over een bepaalde hond (en bij gebrek aan stamboom als bewijs) zal de Race Marshall de definitieve beslissing nemen en oordelen of de betreffende hond rastypisch genoeg is om in die bepaalde subklasse deel te nemen.

Subklasses voor het onderdeel canicross:
Voor de Canicross worden er 2 subklasses voorzien nl. 1) voor de mannen en 2) voor de vrouwen.
Er zal geen uitsplitsing gebeuren tussen de verschillende hondenrassen.

Ook zal er geen uitsplitsing gebeuren naar aanleiding van de verschillende leeftijden van de deelnemers.
Wel hanteren wij een formule zoals deze wordt gebruikt in de atletiek
Hierbij krijgt een jonger persoon een handicap of een ouder persoon een voordeel.
Categorie Bike:
Op deze wedstrijd wordt de categorie bike niet uitgeschreven. Dit omdat volgens de Belgische wetgeving het verboden is een hond te bevestigen aan een fiets (zowel vooraan als naast de fiets, hetzij aan de lijn, hetzij via een springer/fietsbeugel). Vermits hierop dus niet officieel kan getraind worden, is het bestuur van mening dat deze categorie ook niet kan worden opgenomen in de wedstrijd.

Vermits deze wedstrijd zowel :
Een internationale wedstrijd is
als
Het Belgisch Kampioenschap georganiseerd door FBMC
worden er twee prijsuitreikingen georganiseerd.

1) voor de internationale wedstrijd, waarbij de prijzen worden uitgereikt conform bovenstaande wedstrijdcategorieën/subklasses;

En

2) voor het Belgisch Kampioenschap waarbij het Bamspuntensysteem wordt gehanteerd en een uitreiking plaatsvind aan a) de Kampioen, b) de Vice-Kampioen en c) de 3de plaats en dit per ras en dus niet per bovenstaande categorieën en subklasses.

ER WORDEN DUS VOOR HET BELGISCH KAMPIOENSCHAP IN TOTAAL 9 PRIJZEN UITGEREIKT !

Deze 9 prijzen kunnen enkel worden uitgereikt aan deelnemers met een Belgische licentie !
(Dus licenties uitgereikt door FBMC, MBEL of FBMF).

Verplichte inentingen:
*Distemper (hondenziekte)
*Hepatitis (besmettelijke leverziekte)
*Parvo
*Rabiës (hondenziekte)

Indien voor één of meerdere van inentingen titering mogelijk is, wordt dit ook toegestaan door de FBMC.

Aangeraden inentingen (doch niet verplicht):
*Kennelhoest
*Leptospirose

Geldige inenting voor Rabiës =
-Voor honden woonachtig in België: 1 ste vaccinatie werd toegediend minstens 21dagen voor aankomst op de stake-out ! 5 tenzij het een verlenging betreft binnen de termijn van geldigheid van voorgaande inenting )
-Voor honden woonachtig in het buitenland: vaccinatie werd toegediend minstens 21dagen voor aankomst in België !
Voor deze editie aanvaarden wij als uiterlijke datum van toediening van het 1 ste rabiës vaccin = 17/02/2023.

Chipcontrole + Dierenarts heeft eindbeslissing:
Alle honden aanwezig op de stake-out onder het beheer van een deelnemer (dit betreft zowel deelnemende honden als niet deelnemende honden) mogen door de dierenarts gecontroleerd worden.
Voor al deze honden moet de deelnemer het Europees paspoort kunnen voorleggen en de geldige inentingen kunnen bewijzen.
Al deze honden zijn verplicht gechipt teneinde de vaccinaties te kunnen verifiëren aan de hand van hun chip en het europees paspoort.

Zieke honden worden thuis gelaten:
Bij vaststelling van mogelijk overdraagbare ziekte(s) zullen musher en honden onverbiddelijk naar huis worden gestuurd. De dierenarts draagt hier de eindbeslissing.

Minimale leeftijd:
Honden dienen minstens de leeftijd van 1 jaar te hebben op het ogenblik van de wedstrijd.
Voor huidige editie betekent dit dat uw hond 1 jaar moet zijn op 11 maart 2023 (=geboren op 11/03/2022).

 1. Stake-out is toegankelijk voor deelnemers vanaf vrijdag om 12uur.
 2. Honden in de boxen en eigen aggregaten uit tussen 23u en 7u.
 3. Eigen afval wordt terug mee naar huis genomen.  Drollen worden opgeruimd en gaten gedicht zodat het terrein wordt achtergelaten zoals het was bij uw aankomst.
 4. Chemische toiletten worden niet geledigd in of rond het terrein (niet in of rond de stake-out zone, niet in het bos of op de bospaden, niet op omringende percelen, niet in de voorziene toiletten).
 5. Om de stake-out zone te bereiken passeert U voor een stuk over de wedstrijd-trail. Hierdoor zijn wij genoodzaakt de toegang af te sluiten 1 uur voor de eerste start. U dient dus tijdig op de stake-out aanwezig te zijn.
 6. Het is verboden om uw eigen BBQ mee te brengen of open vuur te maken op de stake-out (alsook in het bos en op de bospaden, op aanpalende percelen, …).

Aanmelding van alle deelnemers bij aankomst op de stake out.

Iedere deelnemer die toekomt zal aan de ingang van de stake-out gevraagd worden om:

 1. Zich aan te melden
 2. De boekjes van de honden voor te leggen ter controle op de vaccinaties (steekproefgewijs)
 3. Afgifte chiplijst
 4. Indien verplicht door de wet => tevens controle op het Covid Safe Ticket en afgetoetst aan uw identiteitskaart

Als alles in orde is ontvangt de deelnemer onmiddellijk zijn rugnummer.

Chiplijst kan gedownload worden via volgende link: $$$


1ste deelname FBMC-leden = 45,00 €
1ste deelname niet FBMC-leden = 55,00 €

2de inschrijving = 15,00 €

Extra maaltijd volwassene= 20 €
Extra maaltijd kind = 10 €

Happy dog = gratis (inschrijvingen in deze categorie is enkel mogelijk indien U ook deelneemt in een wedstrijd categorie)

Kidsrun = gratis


MAALTIJD:
Hamburgers in de tent.
Bij de inschrijving dien je verplicht de polisgegevens van jouw familiale verzekering op te geven. Iedere deelnemer dient verzekerd te zijn onder een familiale verzekering.

Nota 1 : een familiale verzekering dekt het ganse gezin.

Nota 2 : Ben je niet zeker of je familiale verzekering de sledehondensport dekt ? Neem dan zeker even contact op met jouw verzekeringsagent en stel hen de vraag.
Vermeld er ook bij dat het gaat om het recreatief beoefenen van de sledehondensport, inbegrepen het deelnemen aan wedstrijd waarbij geen geldelijke prijzen uitgevaardigd worden.
Ze zullen je normaal gezien positief antwoord.  Hou dit antwoord goed bij voor het geval ze zich zouden willen terugtrekken om de één of andere reden.
Je kan tevens vragen om in je polis expliciet te laten opnemen dat de sledehondensport gedekt wordt (+ bijkomend laten vermelden met hoeveel honden, het voertuig waarmee je de sport beoefent, …).
Als je alles bijeen gesprokkeld hebt dan ben je zeker dat je verzekering jou dekt en het kost je cent extra.

OVERIG:
 • Deelnemen is steeds op eigen risico.
 • Iedere deelnemer is verantwoordelijk voor de door hem en zijn honden aangebrachte/veroorzaakte schade.
 • Iedere belgische deelnemer moet in het bezit zijn van een licentie voor het seizoen 2022-2023 (m.u.v. de canicross).


Honden van bezoekers:
-Wij vragen vriendelijk aan bezoekers om hun eigen hond thuis te willen laten.
Dit zodat de deelnemende honden zich volledig kunnen focussen op de wedstrijd en niet afgeleid worden.

-Indien een bezoeker zijn hond toch mee brengt, dan mag de dierenarts de hond van de bezoeker de toegang tot het stake-out terrein weigeren indien hij/zij van oordeel dat de hond mogelijks ziek is.
Ook de organisatie mag een hond van bezoekers de toegang tot het stake-out terrein weigeren indien deze voor problemen zorgt.

Parcours:
-Indien bezoekers graag de honden actief bezig zien op het parcours, vragen wij om aan de kant te staan zodat deelnemers niet gehinderd worden.
Dit is ook voor U als bezoeker aangenamer en veiliger zeker als een groter en sneller team langs komt.


Tired sleddogs
Terug naar de inhoud