Evenement aanvraag formulier voor het seizoen - Federation of Belgian Mushers Clubs

Dogs running
FBMC Logo
FBMC v.z.w.
Club toegang
Menu
Ga naar de inhoud

Evenement aanvraag formulier voor het seizoen

FORMULIEREN > Events
Federation of Belgian Mushers Clubs Wedstrijd aanvragen
Volgens de vigerende wetgeving moeten onze wedstrijd aanvragen ten laatste op 31 mei  op het ministerie terrecht gekomen zijn.
Hieronder kan U uw wedstrijd en/of demonstraties bij ons kenbaar maken zodat wij deze tijdig kunnen indienen.

Indien de juiste datum niet geweten is of dat u veilig wilt spelen inzake datums kan U gerust de week ervoor en erna mee aanvragen zodat u drie weken speling heeft.
Laat vooralsnog tijdig weten wanneer de wedstrijd doorgaat aan het bestuur zodat ook wij weet hebben van de effectieve organisatie.

Indien U vragen heeft kan U steeds contact met ons opnemen via het contact formulier die U op bijna alle website pagina's terugvindt helemaal onderaan.
Wedstrijd aanvraag indienen
Hieronder kan U uw wedstrijd en/of demonstraties bij ons kenbaar maken zodat wij deze tijdig kunnen indienen.

Indien de juiste datum niet geweten is of dat u veilig wilt spelen inzake datums kan U gerust de week ervoor en erna mee aanvragen zodat u drie weken speling heeft.
Laat vooralsnog tijdig weten wanneer de wedstrijd doorgaat aan het bestuur zodat ook wij weet hebben van de effectieve organisatie.

Indien U vragen heeft kan U steeds contact met ons opnemen via het contact formulier die U op bijna alle website pagina's terugvindt helemaal onderaan.
Gegevens AanvragerTip

Tip


Tip
Evenement Gegevens


Tip

Tip

Tip

Datum optie 1


Datum optie 2


Datum optie 3


Soumettre une demande de course / démo
Vous pouvez introduire ci-dessous votre course et / ou vos démonstrations afin que nous puissions les soumettre à temps au ministére.

Si vous ne connaissez pas la date exacte ou si vous souhaitez jouer en toute sécurité, vous pouvez demander la semaine avant et après, afin que vous disposiez de trois semaines de jeu.
Informez le conseil d'administration à temps de la date du concours afin que nous puissions également connaître l'organisation et transmettre l'information.

Si vous avez des questions, vous pouvez toujours nous contacter via le formulaire de contact que vous trouverez sur presque toutes les pages du site en bas.

Coördonée du responsableTip

Tip


Tip
Evenement Gegevens


Tip

Tip

Tip

Tip
Date option 1


Date de rechange 1


Dat de rechange 2


Federale wetgeving
12 MAART 1999. - Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken
ALBERT II, Koning der Belgen,
 Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.
Gelet op de wet van 14 augustus 1986  betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, gewijzigd bij de wet van 4 mei 1995 inzonderheid  op artikel 36, 7°;
Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1998 betreffende de bescherming  van dieren bij wedstrijden;
Gelet op het advies van de Raad van State;
Op de voordracht  van Onze Minister van landbouw en van de Kleine en Middelgrote Ondernemingen,
Hebben Wij besloten  en besluiten Wij :
Artikel 1. Overeenkomstig artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986  betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kan de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw  behoort, afwijking verlenen honden als last- en trekdier te gebruiken hetzij voor de organisatie van  wedstrijden en voorafgaande trainingen, hetzij voor de organisatie van demonstraties overeenkomstig de  bepalingen van dit besluit.
Art. 2. De aanvraag voor het bekomen van een afwijking moet ingediend  worden vóór 31 mei van elk jaar bij de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Landbouw.
Deze  aanvraag vermeldt :
1° naam en adres van de organisator;
2° voorziene plaats en datum  van de wedstrijd of van de demonstratie;
3° de gebruikte hondenrassen of -soorten en een beschrijving  van het gespan of de gespannen;
4° de voorafgaandelijke toelating van de burgemeester van de  gemeente waar de wedstrijd doorgaat, zoals voorzien in het artikel 3 van het koninklijk besluit van 23  september 1998 betreffende de bescherming van dieren bij wedstrijden;
5° in geval van een demonstratie  : de motieven van de organisatoren.
Art. 3. Om aan een wedstrijd of een demonstratie deel te  nemen moeten de honden ten minste één jaar oud zijn.
Art. 4. Voor de organisatie van wedstrijden  en voorafgaande trainingen met de Alaskan Malamute, de Siberian Husky, de Samoyede of de Groenlandshund  kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren aan de volgende voorwaarden voldoen :
1°  de organisatoren moeten lid zijn van een van volgende internationale federaties van sledehonden : de  European Sled Dog Racing Association (<ESDRA>), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens  (FISTC) en de World Sleddog Association (WSA);
2° de organisatoren moeten een erkende dierenarts  aanstellen die toezicht houdt op de gezondheid en het welzijn van de honden;
3° de organisatoren  dienen er zorg voor te dragen dat het parcours aangepast is aan de fysiologische mogelijkheden van de  honden;
4° de organisatoren dienen in hun wedstrijdreglement te vermelden :
1) dat  bij een omgevingstemperatuur van meer dan 15°C elk wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km mag zijn en  dat de wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur meer dan 20°C bedraagt;
2) dat  eenzelfde <hond> niet mag ingespannen worden in meerdere categorieën in éénzelfde proef;
3)  dat het gebruik van muilkorven en van wurghalsbanden verboden is;
4) welke sancties toegepast  zullen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de prestaties van de dieren te beïnvloeden;
5)  dat het slaan van de honden verboden is, tenzij om vechtende honden te scheiden.
5° de organisatoren  moeten aan de deelnemers van een wedstrijd, die erom vragen, een document afgeven waarin de aan de organisatoren  verleende afwijking wordt beschreven. Dit genummerde document geldt als een toelating om te trainen voor  die wedstrijd.
Art. 5. Voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen met de  Alaskan Husky kan een afwijking worden verleend, indien de organisatoren voldoen aan de voorwaarden bedoeld  in artikel 4 en indien zij bij de aanvraag om afwijking bedoeld in artikel 2 een lijst voegen met de  namen en adressen van de deelnemers en met de identificatie van hun honden.
Art. 6. Afwijkingen  voor demonstraties kunnen slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden :
- uit de motieven  van de organisatoren vermeld in de aanvraag moet in de eerste plaats het opvoedkundig aspect blijken;
-  de evenementen mogen geen competitief karakter hebben;
- de te trekken last en het parcours  moeten aangepast zijn aan de fysiologische mogelijkheden van het gebruikte hondenras of hondensoort.
Art.  7. Onze Minister van Landbouw en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen is belast met de uitvoering  van dit besluit.
Gegeven te Brussel, 12 maart 1999.
ALBERT
Van Koningswege  :

Wetgeving Vlaams gewest
23 FEBRUARI 2018. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 12 maart 1999
houdende de voorwaarden voor het verkrijgen van een afwijking van het verbod honden als last- en trekdier te gebruiken
Publicatie : 2018-03-16
Numac : 2018030608

Art. 1 Overeenkomstig artikel 36, 7° van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, kan de Minister tot wiens bevoegdheid de Landbouw behoort, afwijking verlenen honden als last en trekdier te gebruiken hetzij voor de organisatie van wedstrijden en voorafgaande trainingen, hetzij voor de organisatie van demonstraties overeenkomstig de bepalingen van dit besluit.
Art. 2. De aanvraag voor het bekomen van een afwijking moet ingediend worden vóór 31 mei van elk jaar bij de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Landbouw.
Deze aanvraag vermeldt :
1° naam en adres van de organisator;
2° voorziene plaats en datum van de wedstrijd of van de demonstratie;
3° in geval van een wedstrijd: een toelichting dat er voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 en 4;
4° in geval van trainingen buiten de deelname aan wedstrijden: een toelichting dat er voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3;
5° in geval van een demonstratie: een toelichting dat er voldaan is aan de voorwaarden, vermeld in artikel 3 en 6
Art. 3. Om aan een wedstrijd of een demonstratie deel te nemen moeten de honden ten minste één jaar oud zijn.
Om aan een training deel te nemen, moeten de honden ten minste zes maanden oud zijn en moet de last die het dier moet trekken, aangepast zijn aan de lichaamsbouw van het dier.
Art. 4. In dit artikel wordt verstaan onder sledehond: een hond die lichamelijk in staat is om een last te trekken die aan zijn mogelijkheden aangepast is, en die van nature beschikt over een drang om die last te trekken zonder dat het dierenwelzijn daarbij geschaad wordt.
Voor de organisatie van wedstrijden met sledehonden kan een afwijking worden verleend als de organiserende vereniging aan al de volgende voorwaarden voldoet:
de organiserende vereniging is lid van een van volgende internationale federaties van sledehonden : de European Sled Dog Racing Association (ESDRA), la Fédération Internationale Sportive de Traineau à chiens (FISTC), de World Sleddog Association (WSA) en de International Federation of Sleddog Sports (IFSS) ;
de organiserende vereniging stelt een erkende dierenarts aan die toezicht houdt op de gezondheid en het welzijn van de honden;
de organiserende vereniging zorgt ervoor dat het parcours aangepast is aan de fysiologische mogelijkheden van de honden;
de organiserende vereniging vermeldt de volgende elementen in haar wedstrijdreglement:
1) dat bij een omgevingstemperatuur van meer dan 15°C elk wedstrijdonderdeel niet langer dan 5 km mag zijn en dat de wedstrijd wordt afgelast indien de omgevingstemperatuur meer dan 20°C bedraagt;
2) dat eenzelfde hond niet mag ingespannen worden in meerdere categorieën in éénzelfde proef;
3) dat het gebruik van muilkorven en van wurghalsbanden verboden is;
4) welke sancties toegepast zullen worden bij het gebruik van stoffen bedoeld om de prestaties van de dieren te beïnvloeden;
5) dat het slaan van de honden verboden is, tenzij om vechtende honden te scheiden.
De organiserende vereniging geeft aan de deelnemers van een wedstrijd, die erom vragen, een document waarin de afwijking wordt beschreven die verleend is aan de organiserende vereniging.
Art. 5. In afwijking van artikel 1 hoeven de leden van een vereniging als vermeld in artikel 4, tweede lid, 1°, die over een afwijking voor het organiseren van wedstrijden beschikt, geen aanvraag voor het bekomen van een afwijking in te dienen voor het voorafgaand aan de wedstrijd trainen van een sledehond voor zover ze een attest van lidmaatschap van de vermelde vereniging hebben.
Art. 6. Afwijkingen voor demonstraties kunnen slechts worden verleend onder de volgende voorwaarden :
- uit de motieven van de organiserende vereniging  vermeld in de aanvraag moet in de eerste plaats het opvoedkundig aspect blijken;
- de evenementen mogen geen competitief karakter hebben;
- de te trekken last en het parcours moeten aangepast zijn aan de fysiologische mogelijkheden van het gebruikte hondenras of hondensoort.
Art. 7. De Vlaamse minister, bevoegd voor het dierenwelzijn, is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 17bis_VLAAMS_GEWEST.
  <ingevoegd bij W 1995-05-04/40, art. 14, 004; Inwerkingtreding :  01-10-2001>

§ 1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een  gewerveld dier te verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen  van het lichaam worden verwijderd of beschadigd.
 § 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op :
 1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat;
 2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn;
 3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. [1 De Vlaamse Regering stelt]1 de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd.

Internationaal
Art. 19. § 1. Vanaf 1 januari 2000 is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht.
§ 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten.

Art. 19. § 1er. A partir du 1er janvier 2000, il est interdit de participer à des expositions, expertises ou concours avec des animaux ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
§ 2. Il est interdit d'admettre à une exposition, à une expertise ou à un concours un animal ayant subi une intervention interdite à l'article 17bis.
Evenement aanvraag
Evenement aanvraag
Hou er rekening mee dat de uiterste datum voor het indienen van onze aanvragen 31 mei is en dat het voor jullie 2 weken vroeger ons zal moeten toekomen ingeval er nog fouten of dubbele datums ter sprake komen.
Wij ddanken U om er rekening mee te houden.
Contact opnemen
De meest snelle en eenvoudige manier om met ons contact op te nemen is om onderstaand formuliertje te gebruiken.
Le moyen le plus rapide et le plus simple de nous contacter est d'utiliser le formulaire ci-dessous.
FBMC v.z.w.
Prinsenlaan 18
9140 Temse
Wegens spammers worden op de website geen contact gegevens geplaatst.
En raison des spammeurs, aucune information de contact n'est indiquée sur le site.

Terug naar de inhoud